Engine Enamel/Paint

52,95 inc. VAT

SKU: MSV1103 Category:

Description

Introducing Por15 Engine Enamel: Unleash the Power of Stunning and Durable Engine Finishes!

Por15 Engine Enamel is the ultimate solution for transforming your engine components into works of art while providing exceptional durability and heat resistance. This high-quality enamel is specially formulated to withstand the extreme conditions of your engine bay, creating a flawless and long-lasting finish that will turn heads and keep your engine looking pristine. The enamel is non-flammable and adheres to strict environmental laws to keep you and your care safe.

Key Features:

 1. High-Temperature Performance: Engine bays can get scorching hot, but fear not! Por15 Engine Enamel is designed to resist temperatures up to 500°F (260°C), making it ideal for engine blocks, cylinder heads, exhaust manifolds, and more. Enjoy peace of mind knowing your engine components are well-protected, even in the most demanding conditions.
 2. Stunning and Vibrant Colors: Elevate your engine’s aesthetics with a wide range of stunning colors, from classic black to eye-catching metallic shades. Por15 Engine Enamel ensures a smooth and even application, giving your engine a professional and captivating finish.
 3. Resistant to Chemicals and Corrosion: Your engine encounters various chemicals and corrosive substances. Por15 Engine Enamel’s robust formulation provides a protective barrier against fuel, oil, grease, and other engine fluids, preventing damage and corrosion for years to come.
 4. Easy Application: Applying Por15 Engine Enamel is effortless, whether you’re a seasoned professional or a DIY enthusiast. Its self-leveling properties create a seamless and consistent coating, giving your engine a polished appearance without streaks or imperfections. No primer is required, just be sure your engine is clean and grease-free before painting.
 5. Durable and Long-Lasting: Por15 Engine Enamel’s high-quality formula ensures a durable and long-lasting finish. Rest assured that your engine will maintain its vibrant appearance and resist chipping, peeling, or fading over time.
 6. Versatility: Not limited to engines alone, this enamel can be used on a variety of surfaces, such as metal, plastic, and fiberglass. Give a fresh and durable finish to engine components, valve covers, intake manifolds, and more.

Por15 Engine Enamel is the go-to choice for automotive enthusiasts, mechanics, and restoration projects, providing the perfect blend of beauty and performance for your engine. Transform your engine bay into a showpiece and protect your engine’s vital components with the unmatched quality of Por15 Engine Enamel.

Typically, 473ml is enough for an entire engine. At the bottom you will find the different colors that are available. They are brighter than they appear on the chart. (see photos on the left)

Note: As with any paint product, always follow the manufacturer’s guidelines and safety instructions for optimal results and safe application. Elevate your engine’s appearance and performance with Por15 Engine Enamel – the ultimate engine beautifier!

Surface Preparation: Surfaces to be coated must be free of grease, oil, grit, rust, and other foreign material that might impede proper adhesion. Rough surfaces on engine castings or other cast iron need no further preparation, but smooth surfaces, especially shiny smooth surfaces, should be treated with POR-15® Metal-Ready before painting. Do not use this product to coat exhaust systems.
Application: Apply in well-ventilated area only. Ideal ambient temperature for application is 22 C, but an acceptable temperature range is between 12- 28 C. Mix POR-15® Engine Enamels by stirring only. Do not shake.
Thinning Ratio: Do not thin more than 20% (1 part thinner to 5 parts enamel). Thin with POR15 solvent. POR-15® Engine Enamels can usually be brushed without thinning. A full coat will cover completely with excellent color depth. If a second coat is desired, wait 24 hours before topcoating.
Dry Time: Allow 8 hours for enamel to dry tack-free. Wait 4-6 days before starting engine.

Additional information

Weight 0,7 kg
Color

Black, Aluminium, Buick Green, Buick Turquoise, Cadillac Dark Blue, Chevy Blue, Chevy Orange, Chevy Red, Chrysler Blue, Chrysler Turquoise, Ford Blue, Ford Green, Ford Medium Blue, Ford Red, Hi Po Yellow, Oldsmobile Gold, Ford Corporate Blue, Pontiac Light Blue, Pontiac Metallic Light Blue

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Engine Enamel/Verf

52,95 inc. VAT

SKU: MSV1103 Category:

Description

Maak kennis met Por15 Engine Enamel: Ontketen de kracht van verbluffende en duurzame motorenamel!

Por15 Engine Enamel is de ultieme oplossing om uw motorblokken om te toveren tot kunstwerken, terwijl het tegelijkertijd een uitzonderlijke duurzaamheid en hittebestendigheid biedt. Deze hoogwaardige verf is speciaal samengesteld om de extreme omstandigheden van uw motorruimte te weerstaan en een vlekkeloze en langdurige afwerking te creëren die de aandacht trekt en uw motor in topconditie houdt.

Belangrijkste kenmerken:

 1. Prestaties bij hoge temperaturen: Motorruimtes kunnen extreem heet worden, maar vrees niet! Por15 Engine Enamel is ontworpen om temperaturen tot 260°C (500°F) te weerstaan, waardoor het ideaal is voor motorblokken, cilinderkoppen, uitlaatspruitstukken en meer. Geniet van gemoedsrust, wetende dat uw motorelementen goed beschermd zijn, zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden.
 2. Verbluffende en levendige kleuren: Geef uw motor een upgrade qua uitstraling met een breed scala aan prachtige kleuren, van klassiek zwart tot opvallende metallic tinten. Por15 Engine Enamel zorgt voor een gladde en gelijkmatige toepassing, waardoor uw motor een professionele en aantrekkelijke afwerking krijgt.
 3. Bestand tegen chemicaliën en corrosie: Uw motor komt in aanraking met verschillende chemicaliën en corrosieve stoffen. De robuuste formulering van Por15 Engine Enamel biedt een beschermende barrière tegen brandstof, olie, vet en andere motorvloeistoffen, waardoor schade en corrosie worden voorkomen, zelfs op de lange termijn.
 4. Eenvoudige toepassing: Het aanbrengen van Por15 Engine Enamel is moeiteloos, of u nu een ervaren professional bent of een doe-het-zelver. Dankzij de zelfnivellerende eigenschappen ontstaat er een naadloze en consistente coating, waardoor uw motor een gepolijste uitstraling krijgt zonder strepen of onvolkomenheden. U heeft geen primer nodig, zolang uw motorblok schoon is en vetvrij.
 5. Duurzaam en langdurig: De hoogwaardige formule van Por15 Engine Enamel zorgt voor een duurzame en langdurige afwerking. Wees gerust dat uw motor zijn levendige uitstraling behoudt en bestand is tegen barsten, afbrokkelen of vervagen in de loop van de tijd.
 6. Veelzijdigheid: Niet alleen beperkt tot motoren, deze verf kan worden gebruikt op verschillende oppervlakken, zoals metaal, plastic en glasvezel. Geef een frisse en duurzame afwerking aan motorelementen, kleppendeksels, inlaatspruitstukken en meer.

Por15 Engine Enamel is de eerste keuze voor autoliefhebbers, monteurs en restauratieprojecten en biedt de perfecte combinatie van schoonheid en prestaties voor uw motor. Verander uw motorruimte in een pronkstuk en bescherm de vitale onderdelen van uw motor met de ongeëvenaarde kwaliteit van Por15 Engine Enamel.

Meestal is 473 ml voldoende voor een heel motorblok. Onderaan vindt u de verschillende kleuren die beschikbaar zijn. Ze zijn helderder dan ze op de foto lijken. (zie foto’s aan de linkerkant)

Let op: Net als bij elke verf, volg altijd de richtlijnen en veiligheidsinstructies van de fabrikant voor optimale resultaten en veilige toepassing. Upgrade de uitstraling en prestaties van uw motor met Por15 Engine Enamel – de ultieme motorverfraaier!

Voorbereiding van het oppervlak: Oppervlakken die gecoat moeten worden, moeten vrij zijn van vet, olie, gruis, roest en ander vreemd materiaal dat een goede hechting kan belemmeren. Ruwe oppervlakken op motoronderdelen of ander gietijzer hebben geen verdere voorbereiding nodig, maar gladde oppervlakken, vooral glanzend gladde oppervlakken, moeten worden behandeld met POR-15® Metal-Ready voordat ze worden geschilderd. Gebruik dit product niet om uitlaatsystemen te coaten.

Toepassing: Breng alleen aan in een goed geventileerde ruimte. De ideale omgevingstemperatuur voor toepassing is 22°C, maar een acceptabel temperatuurbereik ligt tussen 12-28°C. Meng POR-15® Engine Enamels alleen door te roeren. Niet schudden.

Verdunningsverhouding: Verdun niet meer dan 20% (1 deel verdunner op 5 delen verf). Verdun met POR15 oplosmiddel. POR-15® Engine Enamels kunnen meestal zonder verdunning worden aangebracht met een kwast. Een volledige laag zal volledig dekken met een uitstekende kleurdiepte. Als een tweede laag gewenst is, wacht dan 24 uur voordat u de toplaag aanbrengt.

Droogtijd: Laat 8 uur drogen voordat de verf handdroog is. Wacht 4-6 dagen voordat u de motor start.

Additional information

Weight 0,7 kg
Color

Zwart, Aluminium, Buick Groen, Buick Turquoise, Cadillac Donkerblauw, Chevy Blauw, Chevy Oranje, Chevy Rood, Chrysler Blauw, Chrysler Turquoise, Ford Blauw, Ford Groen, Ford Medium Blauw, Ford Rood, Hi Po Geel, Oldsmobile Goud, Ford Corporate Blauw, Pontiac Licht Blauw, Pontiac Metallic Licht Blauw

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.