Skip to main content

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Betaling
Artikel 15 – Klachtenregeling
Artikel 16 – Geschillen
Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
Dag: kalenderdag;
Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
MilSpec Vehicles;
Donderdonksedijk 9, 5492VK, Sint-Oedenrode, The Netherlands;
Telefoonnummer: 0031651198611
E-mail: info@milspecvehicles.nl
KvK-nummer: 63163330
Btw-identificatienummer: NL855.119.305.B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien of langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld. De consument is vrij hier een kopie voor eigen gebruik van te maken, voorzien van datum/tijd op de die dag geldende algemene voorwaarden.
3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, kleine wijzigingen in het product tov de afbeelding kunnen bestaan. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Overduidelijke verschillen tussen product naam/beschrijving en afbeelding in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. De betaling van de order zal volledig geschieden voordat tot levering word overgegaan.
4. Bij aankoop via de webshop, zal de consument akkoord gaan met de algemene voorwaarden en offerte, voordat de consument naar de betalingsomgeving word geleid. Bij aankoop in persoon, zal de ondernemer aangeven wat de totale offerte is (inclusief of exclusief BTW afhankelijk van het zendingsadres), plus de algemene voorwaarden ter beschikking stellen indien gewenst. Bij koop gaat de consument automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, (volgens de trackingcode).
Het herroepingsrecht geld niet voor producten die fysiek zijn gekocht of afgehaald in persoon/natura.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit, als eerste, binnen de bedenktermijn door een e-mail aan de ondernemer, met daarin duidelijk vermeld dat de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, onbeschadigd/verbogen, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Tevens draagt de consument de kosten/verzekering tijdens de retourzending in geval van vermissing of beschadiging tijdens transport.
Bij twijfel of u het product nog kunt retourzenden middels het herroepingsrecht, mail MilSpec Vehicles op info@milspecvehicles.nl of bel 0031651198611.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. De ondernemer maakt de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk, hij stuurt na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, exclusief eventuele leveringskosten en/of betaalkosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de retourzending ontvangen is bij de ondernemer. Na ontvangen volgt controle of het geretourneerde product volgens artikel 8 lid 3 in goede staat is ontvangen. Indien dit niet het geval is, zal de ondernemer de consument hiervan per mail op de hoogte stellen en een voorstel mbt (gedeeltelijk) terugbetalen of retour zenden doen.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij een andere betaalmethode voldoet en geen extra kosten voor de consument en ondernemer medebrengt.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
Speciaal voor de consument bestelde producten, zoals aangegeven op de product pagina.
Verzegelde producten, zoals olie, vet en vergelijkbare producten, en waarvan de verzegeling na levering is verbroken. Meestal, maar niet gelimiteerd tot, zijn dit producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

Artikel 11 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer de prijzen van producten verhogen of verlagen op de website op elk moment, aangezien deze zijn gebonden aan wisselkoersen, beschikbaarheid en kosten.
5. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij de consument buiten de EU woont, dan gelden exclusief BTW prijzen. Tevens kunnen bedrijven met een geldig BTW nummer in aanmerking komen voor exclusief BTW prijzen ivm de BTW verlegd regeling.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het verzendadres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen, of zoals op de productpagina staat gespecificeerd. Op de product pagina staat een verwachte leveringstermijn, extra informatie kan op deze pagina gevonden worden. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, of alleen het product/producten wat de vertraging veroorzaakt ontbinden. Het is ook mogelijk dat een besteld product niet leverbaar is, dan zal een alternatief geboden worden, welke pas na nadrukkelijke goedkeuring van de consument verstuurd zal worden.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen binnen 14 dagen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de consument een beschadigde zending ontvangt, dient de consument dit binnen 7 dagen bekend te maken per mail naar info@milspecvehicles.nl.

Artikel 14 – Betaling
Different payment options are available. Some require a fee due to the high cost of the payment provider. This can be checked during checkout or will be mentioned in the email.
The consumer has the duty to notify the entrepreneur about inaccuracies in the payment details.
1. Betaling van de offerte aangevraagd via e-mail of wanneer besteld direct via de website, dient volledig betaald te zijn voordat de producten geleverd zullen worden. Verschillende betaalmogelijkheden zijn beschikbaar, sommige vereisen een extra bijdrage ivm hoge kosten van die specifieke betaalmogelijkheid. Dit zal automatisch getoond worden op de betaalpagina voor betalen. Eventuele andere termijnen kunnen worden afgesproken met bedrijven.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Artikel 15 – Klachtenregeling
1. De klachtenprocedure is meermaals in de algemene voorwaarden bekend gemaakt. In alle gevallen dient de consument de ondernemer op de hoogte te stellen via e-mail op info@milspecvehicles.nl.
2. Ingeval van een gebrek, email de ondernemer met een duidelijke omschrijving van het gebrek binnen 7 dagen, eventueel met foto’s.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 16 – Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Onze metalen gepoedercoate producten dienen gezien te worden als een primer/basis coating. Voor gebruik op de auto, spray de producten met hun finale coating. Er geld geen garantietermijn.

Vrijwel alle producten van Bearmach hebben een garantie periode. Indien dit er niet bij staat kunt u ons mailen. Sinds wij nog alles aan het toevoegen zijn, kan het voorkomen dat niet alles op de website staat.

Lucidity producten hebben een garantietermijn van 2 jaar.

Andere producten hebben geen vastgestelde garantietermijn. Dit word voor elk product apart bekeken.